مختصر و نافع حقوق مدنی طیبی

۵۳,۲۰۰ تومان

نویسنده: امید گرامی طیبی/ 1396
شامل: متن قانون, محشا و تحلیل حقوقی همراه با مجموعه سوالهای چهار گزینه ای استاندارد شده منطبق با کتاب قانون مدنی درنظم کنونی به انضمام قوانین خاص مرتبط و آرا وحدت رویه و نکات روانشناسی

1 در انبار

مختصر و نافع حقوق مدنی طیبی

۵۳,۲۰۰ تومان

question