مجموعه دو جلدی آیین دادرسی مدنی – توکلی

۱۹۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: دکتر محمد مهدی توکلی

سال چاپ: 1400

جلد اول: آیین دادرسی مدنی 1/آیین دادرسی مدنی 2

جلد دوم: آیین دادرسی مدنی 3/ادلّۀ اثبات دعوی/اجرای احکام مدنی/آشنایی با مراجع رسیدگی کننده

2 در انبار

مجموعه دو جلدی آیین دادرسی مدنی – توکلی

۱۹۰,۰۰۰ تومان

question