مجموعه قوانین و مقررات وکالت، مشاوره حقوقی و حمایت قضایی

۸۰,۷۵۰ تومان

تهیه و تنظیم:

معاونت حقوقی ریاست جمهوری / معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

چاپ چهارم سال 1389

1 در انبار

مجموعه قوانین و مقررات وکالت، مشاوره حقوقی و حمایت قضایی

۸۰,۷۵۰ تومان

question