مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها (جلد اول – چاپ هشتم)

۳۲,۳۰۰ تومان

تهیه و تنظیم:

معاونت حقوقی ریاست جمهوری / معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

چاپ هشتم سال 1392

1 در انبار

مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها (جلد اول – چاپ هشتم)

۳۲,۳۰۰ تومان

question