مجموعه قانون تجارت

۱۴,۲۵۰ تومان

تهیه و تنظیم:

معاونت حقوقی ریاست جمهوری / معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

چاپ چهارم سال 1394

2 در انبار

مجموعه قانون تجارت

۱۴,۲۵۰ تومان

question