مبانی حقوق مدنی جلد ۲ (اموال و مالکیت) – جرعه نوش

۳۸,۰۰۰ تومان

مؤلف: مجتبی جرعه نوش

سال چاپ: 1398

به انضمام نمودارهای تفهیمی و سوالات برگزیده آِمون های حقوقی

1 در انبار

مبانی حقوق مدنی جلد 2 (اموال و مالکیت) - جرعه نوش
مبانی حقوق مدنی جلد ۲ (اموال و مالکیت) – جرعه نوش

۳۸,۰۰۰ تومان

question