مجموعه قوانین خاص کیفری کاربردی (مطابق آخرین اصلاحات و الحاقات قانون چک ۱۴۰۰ و مصوبه تعدیل جزای نقدی ۱۳۹۹)

۶۲,۴۰۰ تومان

نويسنده: گلاویژ شیخ الاسلامی با نظارت دکتر شادی عظیم زاده

سال چاپ: 1400

شامل:

24 در انبار

مجموعه قوانین خاص کیفری کاربردی (مطابق آخرین اصلاحات و الحاقات قانون چک 1400 و مصوبه تعدیل جزای نقدی 1399)
مجموعه قوانین خاص کیفری کاربردی (مطابق آخرین اصلاحات و الحاقات قانون چک ۱۴۰۰ و مصوبه تعدیل جزای نقدی ۱۳۹۹)

۶۲,۴۰۰ تومان

question