قواعد عمومی قراردادها (جلدسوم) کاتوزیان

۷۱,۲۵۰ تومان

نویسنده: دکتر ناصر کاتوزیان

سال چاپ: 1400
دوره حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها / آثار قرارداد (ویرایش جدید – تجدیدنظر شده)

1 در انبار

قواعد عمومی قراردادها (جلدسوم) کاتوزیان

۷۱,۲۵۰ تومان

question