قانون تجارت – موسوی (به روزرسانی شده تا سال ۱۴۰۰)

۴۹,۴۰۰ تومان

مؤلفین: سیدرضا موسوی / حسن علی یاری/ سال چاپ: 1400

به همراه:

  • قوانین خاص مرتبط و آرای وحدت رویه کاربردی
  • به روزرسانی شده تا سال 1400

2 در انبار

قانون تجارت – موسوی (به روزرسانی شده تا سال ۱۴۰۰)
قانون تجارت – موسوی (به روزرسانی شده تا سال ۱۴۰۰)

۴۹,۴۰۰ تومان

question