قانون آیین دادرسی کیفری – موسوی (به روزرسانی شده تا سال ۱۴۰۰)

۴۹,۴۰۰ تومان

مؤلفین: سیدرضا موسوی / رحیم کشتکار / سال چاپ: 1400

به همراه:

  • با اصلاحات و الحاقات جدید 1394 به همراه قانون آیین دارسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی
  • قوانین خاص کیفری، آیین نامه های اجرایی و آرای وحدت رویه کاربردی
  • به روزرسانی شده تا سال 1400

2 در انبار

قانون آیین دادرسی کیفری – موسوی (به روزرسانی شده تا سال ۱۴۰۰)
قانون آیین دادرسی کیفری – موسوی (به روزرسانی شده تا سال ۱۴۰۰)

۴۹,۴۰۰ تومان

question