قانون آیین دادرسی کیفری در نظم کنونی

۱۰۴,۵۰۰ تومان

نویسنده: سحر صالح احمدی/ سال 1399

قضایی, اصولی, تفسیری, تشریحی, انتقادی و تطبیقی

با لحاظ آخرین تحولات علمی قانونی و قضایی و دکترین حقوقی

1 در انبار

قانون آیین دادرسی کیفری در نظم کنونی

۱۰۴,۵۰۰ تومان

question