قانون آیین دادرسی مدنی در نظم کنونی

۱۰۴,۵۰۰ تومان

نویسنده: سعید صالح احمدی / سال 1399

قضایی, اصولی, تفسیری, تشریحی, انتقادی و تطبیقی

با لحاظ آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی و جدیدترین دکترین حقوقی

1 در انبار

قانون آیین دادرسی مدنی در نظم کنونی

۱۰۴,۵۰۰ تومان

question