دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد۳ مهاجری

۳۲,۳۰۰ تومان

نویسنده: دکتر علی مهاجری/ 1397
قواعد ویژه
بر اساس: قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و سایر قوانین مرتبط

1 در انبار

دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد۳ مهاجری

۳۲,۳۰۰ تومان

question