حقوق کار رفیعی

۲۳,۷۵۰ تومان

نویسنده: دکتر احمد رفیعی
دفتر یکم: مبانی نظری حقوق کار و نظام حقوقی حاکم بر قرارداد کار در ایران

در انبار موجود نمی باشد

question