حقوق مدنی ۲ (اموال و مالکیت) هاشمی و تقی زاده – ویرایش جدید

۵۷,۰۰۰ تومان

مؤلفان: دکتر سید احمدعلی هاشمی و دکتر ابراهیم تقی زاده

 سال 1399 (ویرایش جدید)

1 در انبار

حقوق مدنی ۲ (اموال و مالکیت) هاشمی و تقی زاده – ویرایش جدید

۵۷,۰۰۰ تومان

question