حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)_اسکینی

۴۰,۸۵۰ تومان

نویسنده: دکتر ربیعا اسکینی 

سال چاپ: 1400 (با تجدیدنظر و اضافات)
                                                                            ورشکستگی و تصفیه امور  ورشکسته

حقوق تجارت، مجموعه قواعدی است که ناظر بر روابط تجار و اعمال تجارتی است. قانون تجارت مصوب 1311 به همراه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی آن، قانون اداره امور ورشکستگی، قانون راجع به دلالان، قانون شرکتهای تعاونی و قانون بازار اوراق بهادار از جمله مهمترین قوانین مدون در این زمینه می باشد.

8 در انبار

حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)_اسکینی
حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)_اسکینی

۴۰,۸۵۰ تومان

question