حقوق تجارت به روش ساده (اسناد تجاری و ورشکستگی) رشیدی نسب

۹۰,۲۵۰ تومان

مؤلف: رضا رشیدی نسب

سال چاپ: 1400

اسناد تجاری و ورشکستگی به انضمام نمودارهای تفهیمی و سوالات برگزیده آزمون های حقوقی

2 در انبار

حقوق تجارت به روش ساده (اسناد تجاری و ورشکستگی) جلد دوم ـ رضا رشیدی نسب
حقوق تجارت به روش ساده (اسناد تجاری و ورشکستگی) رشیدی نسب

۹۰,۲۵۰ تومان

question