حقوق اداری جلد۲ امامی سنگری

۲۰,۹۰۰ تومان

نویسنده: دکتر محمد امامی و دکتر کورش استوار سنگری/ سال 1396

  • شامل مباحث: اعمال اداره: اعمال یکجانبه اداره (عمل اداری, عمل شبه تقنینی و عمل شبه قضایی)
  • قراردادهای اداری

1 در انبار

حقوق اداری جلد۲ امامی سنگری

۲۰,۹۰۰ تومان

question