حقوق اداری (جلد اول) امامی

۶۱,۷۵۰ تومان

مؤلفین: دکتر محمد امامی/ دکتر کوروش استوار سنگری

سال چاپ: 1400

شامل: مباحث حقوق اداری 1 و 2

 

1 در انبار

حقوق اداری (جلد اول) امامی

۶۱,۷۵۰ تومان

question