تخلفات انتظامی وکلا (مجموعه مطالب،نظریات مشورتی و آراء شعب دادگاه انتظامی) آن چه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت باید بدانند

۱۵,۲۰۰ تومان

مؤلفین: عبدالله سمامی / مرتضی شیخ الاسلامی

سال چاپ: 1392

  • مجموعه مطالب، نظریات مشورتی و آراء شعب دادگاه انتظامی
  • آن چه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت باید بدانند

1 در انبار

تخلفات انتظامی وکلا (مجموعه مطالب،نظریات مشورتی و آراء شعب دادگاه انتظامی) آن چه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت باید بدانند

۱۵,۲۰۰ تومان

question