تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲

۱۹,۰۰۰ تومان

نویسندگان: دکتر صادق سلیمی/ امین بخشی زاده اهری سال 1395
تحلیل ماده به ماده در مقایسه با قوانین سابق به انضمام:

  • قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح
  • قانون آیین دادرسی جرایم رایانه ای
  • قانون آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی

1 در انبار

تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲

۱۹,۰۰۰ تومان

question