اعمال حقوقی کاتوزیان (قرارداد-ایقاع)

۹۰,۲۵۰ تومان

نویسنده: دکتر ناصر کاتوزیان

سال چاپ: 1400

دوره مقدماتی حقوق مدنی: قرارداد – ایقاع

5 در انبار

اعمال حقوقی کاتوزیان (قرارداد-ایقاع)

۹۰,۲۵۰ تومان

question