دوره حقوق جزای اختصاصی به همراه برنامه ریزی

دوره حقوق جزای عمومی به همراه برنامه ریزی

دوره حقوق مدنی ۳ به همراه برنامه ریزی

دوره حقوق تجارت به همراه برنامه ریزی

دوره آیین دادرسی کیفری به همراه برنامه ریزی

دوره آیین دادرسی مدنی به همراه برنامه ریزی