مولفین محترمی که با دوراندیشان همکاری دارند

دکتر شادی عظیم زاده

دکتر شادی عظیم زاده
مولف، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی

آشنایی بیشتر